Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Översyn av Sveriges havsgränser Dir. 2011:41

Publicerad · Uppdaterad

En särskild utredare ska se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Ladda ner:

Utredaren ska också lägga fram förslag om inrättande av en angränsande zon runt Sveriges kuster.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar som översynen kan ge anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av Sveriges havsgränser

  En särskild utredare ska se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Gränser i havet

  Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

Proposition (2 st)

 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

 • Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

  I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater uttryckta i det svenska referenssystemet SWEREF 99. Lagen ersätter dels nuvarande lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, dels berörda bestämmelser i nuvarande lagstiftning om kontinentalsockeln och om Sveriges ekonomiska zon. Det föreslås även vissa följdändringar i andra lagar.