Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter Dir. 2011:83

Ladda ner:

En särskild utredare ska kartlägga omfattning och inriktning av forskning och utveckling (FoU) som bedrivs vid statliga myndigheter. Uppdraget omfattar dock inte FoU som bedrivs vid universitet och högskolor, myndigheter under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och industriforskningsinstitut samt FoU som finansieras av forskningsråden och vissa andra berörda myndigheter. Utredaren ska bland annat jämföra myndigheternas metoder för kvalitetssäkring av FoU med den kvalitetssäkring som görs av forskningsråden och vissa andra berörda myndigheter och vid behov föreslå förbättrade metoder.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition