Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtj Dir. 2012:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. (S 2011:13)

Den huvudsakliga inriktningen av uppdraget gäller även framgent. Genom tilläggsdirektivet tillförs utredarens uppdrag frågor från utredningen Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03). Tiden för lämnande av delbetänkande avseende utredningsfrågorna om register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret) förlängs från den 31 mars till den 31 maj 2012.