Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till EMR-utredningen (Ju 2011:10) Dir. 2012:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om en utvärdering av reformen En modernare rättegång (dir. 2011:79). Utredningen har antagit namnet EMR-utredningen.

Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 28 september 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En modernare rättegång II

    I propositionen gör regeringen bedömningen att reformen En modernare rättegång har fallit väl ut. Regeringen lämnar förslag som syftar till att effektivisera och förbättra domstolsprocessen. Det övergripande syftet med förslagen är att handläggningen av mål och ärenden i större utsträckning ska kunna anpassas till förhållandena i det enskilda fallet, särskilt genom att tekniken med ljud- och bildupptagningar utnyttjas fullt ut.