Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät Dir. 2012:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat att tillsätta ett samordningsråd för smarta elnät, med tillhörande kunskapsplattform.

Samordningsrådet ska för att inhämta, sammanställa och sprida kunskaper om elnätets utveckling och om smarta elnät bland berörda aktörer samt i samhället i stort, etablera en nationell kunskapsplattform. Flera olika dialogforum knyts till rådet för att diskutera olika perspektiv på smarta elnät. En expertgrupp med representanter från Regeringskansliet knyts till samordningsrådet. I samordningsrådets uppgifter ingår också att ta fram ett förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät i Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition