Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2012:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (dir 2010:117) med innebörden att en särskild utredare gavs i uppdrag att förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter.

Regeringen gav därefter utredaren i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att servicecentret ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juni 2012 (dir 2011:99).

Resultatet av arbetet skulle slutligt ha redovisats till regeringen den 31 maj 2012. Utredaren ska i stället slutligt redovisa resultatet av sitt arbete till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 juni 2012.