Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2011 års vägtullsutredning Dir. 2012:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 9 juni 2011 gavs en särskild utredare i uppdrag att

  • analysera förutsättningarna för och lämna förslag till vilka villkor som bör gälla för riksdagens delegation av föreskriftsrätt till kommuner när det gäller trängselskatt,
  • lämna förslag på uttag av avgifter för användandet av de nya broarna över Sundsvallsfjärden, Motalaviken och Skurusundet, undersöka villkoren för att ta ut trängselskatt och avgifter för användandet av infrastruktur för fordon som inte är registrerade i Sverige,
  • analysera utformningen av påminnelse- och sanktionsavgifter vid utebliven betalning,
  • ta ställning till hur framtida höjningar av trängselskatten kan utformas för att bibehålla skattens förmåga att begränsa trängsel samt
  • överväga vilken eller vilka förvaltningsrätter som ska pröva mål om trängselskatt.

Utredningen har antagit namnet 2011 års vägtullsutredning.

Regeringen har den 14 juni beslutat tilläggsdirektiv till utredningen. Genom tilläggsdirektiven ges utredaren i uppdrag att även ta fram förslag till hur Europeiska kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska senast den 30 september 2012 redovisa de delar av uppdraget som avser genomförandet av kommissionens beslut samt uttag av avgift för användandet av de nya broarna över Sundsvallsfjärden, Motalafjärden och Skurusundet. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 februari 2013.

______________________________________________________

Kontakt:
Särskild utredare: Raymond Grankvist
Sekreterare: Jennifer Moore Peterson
Tfn 031-701 53 67

Lagstiftningskedjan