Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Dir. 2012:129

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. Reformen skapar förutsättningar för att stärka polisens förmåga att snabbt ingripa mot och utreda brott. I uppdraget ingår att

  • besluta om den regionala organisationsstrukturen, med geografiska gränser och huvudorter,
  • besluta om organisation och verksamhet i stort för huvudkontoret, den nationella operativa avdelningen och de ytterligare nationella eller regionala avdelningar eller funktioner som ska finnas,
  • bemanna Polismyndigheten när det gäller de anställningar som Polismyndigheten ska besluta om,
  • besluta om och, i den utsträckning det är möjligt under uppdragstiden, genomföra andra övergripande strukturreformer, och
  • förbereda och genomföra de ytterligare åtgärder och beslut som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition