Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05) Dir. 2012:133

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas
senast den 2 april 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 juni 2013.

Regeringen beslutade den 31 mars 2011 kommittédirektiv om
användningen av straffrätt (dir. 2011:31). I uppdraget ingick att

  • kartlägga det straffsanktionerade områdets utveckling sedan brottsbalkens ikraftträdande samt områdets nuvarande omfattning och struktur,
  • analysera och ta ställning till vilka kriterier som bör gälla, för att kriminalisering ska anses vara befogad,
  • analysera om det går att vara mer återhållsam med användningen av straffrätt på olika områden, främst inom specialstraffrätten, och hur detta i så fall bör uppnås samt peka ut sådana områden och metoder, och
  • kartlägga på vilka områden det finns s.k. blankettstraffbud som kan antas stå i strid med regeringsformen och lämna förslag på en lösning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition