Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Köparens rätt till varor i förhållande till säljarens borgenärer Dir. 2013:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En köpare av en vara får skydd mot säljarens borgenärer först när varan har överlämnats - traderats - till köparen, den så kallade traditionsprincipen. Enbart köpeavtalet är inte tillräckligt för att hindra att säljarens borgenärer tillgodogör sig varan vid en konkurs eller utmätning. En kommitté ska ta ställning till om det finns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar att i stället övergå till en avtalsprincip, som innebär att köparen får skydd redan genom köpeavtalet. Om kommittén gör bedömningen att en övergång bör ske, ska kommittén lämna de förslag som behövs för att genomföra reformen.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition