Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Dir. 2013:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska kartlägga förekomsten av oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i samband med utbetalning av de ekonomiska ersättningar som lämnas till arbetsgivare och externa leverantörer av tjänster för stöd till personer med svag förankring på arbetsmarknaden samt föreslå åtgärder som syftar till att motverka sådana felaktigheter.
Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera i vilken omfattning det förekommer oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter,
  • kartlägga och analysera situationer där det finns risk för ett icke avsett utnyttjande eller ett överutnyttjande av ersättningar,
  • analysera om de rutiner som finns hos Arbetsförmedlingen inför beslut om stöd är tillräckliga och ändamålsenliga,
  • vid behov föreslå åtgärder som kan förhindra oegentligheter och överutnyttjande och som kan förbättra myndigheternas beslutsunderlag, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014.