EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En utredare ska föreslå hur kommuner ska kunna avveckla kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader.

Förslagen ska ge bostadsföretagen förutsättningar att hantera utmaningar och verka på marknadsmässiga villkor.

Utredaren ska föreslå hur kommuner kan främja bostadsförsörjningen och skapa bostadsbestånd även när förutsättningarna inte medger ett utbud som möter efterfrågan.

I det sammanhanget ska utredaren undersöka möjligheterna att vidta åtgärder som riktar sig till bostadskonsumenterna och som tillgodoser efterfrågan på bostäder.

Utredaren ska analysera byggnation av egnahemsboende på landsbygden och föreslå hur man kan underlätta sådant byggande.

Utredaren är fri att lämna förslag i samband med uppdraget.

Förslag ska vara förenliga med EU-rätten. Marknadspåverkan ska minimeras och att kostnaderna begränsas.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss av: SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik

Lagrådsremiss

Proposition