Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden Dir. 2013:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 kommittédirektiv om en modernisering av kommunallagen (dir. 2012:105). Utredningen om en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07), överlämnade den 28 juni 2013 delbetänkandet Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53). Uppdraget ska i övrigt slutredovisas senast den 31 mars 2015. Regeringen ger nu utredningen i uppdrag att, utöver vad som följer av de ursprungliga direktiven, överväga

  • om förutsättningarna för den fria kommunala nämndorganisationen behöver förtydligas,
  • om de nuvarande rättsliga befogenheterna för kommun och landstingsstyrelsen att styra och samordna verksamheten är tillräckliga,
  • om kommunallagen (1991:900) kan göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet,
  • om den kommunala revisionen behöver förstärkas ytterligare,
  • behovet av att, genom försökslagstiftning, införa en möjlighet till majoritetsstyre i kommun- och landstingsstyrelsen, och
  • behovet av att bredda utnämningen av styrelseledamöter i kommunala företag.

Utredningen ska lämna de lagförslag övervägandena leder fram till.

I enlighet med de ursprungliga direktiven ska utredningens uppdrag slutredovisas senast den 31 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)