Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Granskning av rättsväsendet och vården med anledning av rättsprocesser som rör Sture Bergwall Dir. 2013:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, blev dömd för åtta mord. Uppdraget omfattar även advokaters och sakkunnigas agerande i samband med de aktuella processerna.

Mot bakgrund av sin utredning ska utredaren analysera om det har förekommit strukturella brister i rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de aktuella brottmålsprocesserna. Om så bedöms vara fallet ska utredaren ta ställning till om det är nödvändigt att genomföra förändringar i något hänseende. För det fall behov av förändringar identifieras ska fullständiga ändringsförslag lämnas.

Uppdraget syftar inte till att bedöma eller uttala sig om enskildas ansvar för eventuella brott eller annat som kunnat eller kan komma att prövas av domstol. Utredningen ska inte heller överpröva domstolars, myndigheters eller andra offentliga organs beslut.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rapport från Bergwallkommissionen

    Bergwallkommissionen, med professor emeritus Daniel Tarschys som särskild utredare, har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmåls­processer som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.

Remiss SOU 2015:52

Lagrådsremiss

Proposition