Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16) Dir. 2013:121

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten (dir. 2012:129).

Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även vidta de organisatoriska och andra åtgärder som krävs för att Statens kriminaltekniska laboratorium ska kunna ingå i Polismyndigheten, och där bilda en egen avdelning på nationell nivå, från den 1 januari 2015. Avdelningen ska ges ett huvudansvar för den forensiska processen i Polismyndigheten och benämnas Nationellt forensiskt centrum.

Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 1 april 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition