Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvidgat förverkande (Ju 2013:07) Dir. 2014:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om utvidgat förverkande ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv också analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets kommande - men ännu inte formellt antagna - direktiv om frysning och förverkande av utbyte av brott.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 september 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • För att brott inte ska löna sig

    Att ingen ska gå vinnande från sitt brottsliga handlande är en utgångspunkt som är på samma gång självklar som förpliktande. För att åstadkomma detta förfogar myndigheterna över flera olika verktyg. Ett av de främsta är förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utökade möjligheter till förverkande

    För att minska incitamenten att begå brott krävs att rättsväsendet har ändamålsenliga möjligheter att beröva kriminella deras brottsvinster. Att det finns effektiva och ändamålsenliga förverkandemöjligheter är därför av central betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.

Proposition (1 st)

  • Utökade möjligheter till förverkande

    För att minska incitamenten att begå brott krävs att rättsväsendet har ändamålsenliga möjligheter att beröva kriminella deras brottsvinster. Att det finns effektiva och ändamålsenliga förverkandemöjligheter är därför av central betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.