Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) Dir. 2013:123

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition