Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En svensk tullagstiftning i unionen Dir. 2014:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till en ny svensk
tullagstiftning. Syftet är att anpassa den svenska tullagstiftningen
till den nya tullkodex för unionen som ska bli tillämplig
den 1 maj 2016.

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag till lagar som ersätter tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.,
  • lämna förslag till förordningar som ersätter tullförordningen (2000:1306) och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.,
  • bedöma behovet av regler om omprövning,
  • ta ställning till om reglerna för postförsändelser bör vidgas till att omfatta andra försändelser, och
  • bedöma behovet av anslutande ändringar i vissa andra lagar och förordningar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)