Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15) Dir. 2014:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om en översyn av rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen (dir. 2013:105). Uppdraget skulle enligt utredningens direktiv redovisas senast den 15 juni 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition