Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Ledningsfunktioner i högskolan Dir. 2014:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet är att ta fram ett underlag för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder på nationell nivå.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Delrapport från Ledningsutredningen

    Ledningsutredningen har i uppdrag att bland annat beskriva och analysera olika alternativ för hur förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska tas fram och förorda ett alternativ. I denna promemoria presenterar Ledningsutredningen sitt förslag till hur dessa ledamöter ska tas fram och utses.

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Utvecklad ledning av universitet och högskolor

    Regeringen beslutade i maj 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder på nationell nivå.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar

    I propositionen föreslås att högskolelagen (1992:1434) ska ändras så att lärare och studenter i stället för att vara representerade i styrelsen för ett statligt universitet eller en högskola, ska få rätt att utse ledamöter i styrelsen. Den föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra styrelsens helhetsansvar och ledamöternas ansvar att i sitt styrelsearbete stå obundna av partsintresse och uteslutande företräda högskolan.