Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett utbyggt och förstärkt regelverk om insyn i partiers och valkandidaters finansiering Dir. 2014:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering. Syftet med översynen är att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i partifinansiering. Kommittén ska bl.a. ta ställning till om det bör införas

 • en skyldighet för partier och valkandidater på regional och lokal nivå samt sidoorganisationer att redovisa sina intäkter,
 • ett förbud för partier och valkandidater att ta emot anonyma bidrag,
 • särskilda regler om insyn och ett krav på samtycke från enskilda medlemmar när det gäller ekonomiskt stöd som organisationer på arbetsmarknaden lämnar till partier eller valkandidater, och
 • en skyldighet för partier som bedriver kommersiell lotteriverksamhet där intäkterna tillfaller partiet att informera deltagarna i lotteriet om att intäkterna används på detta sätt.

Kommittén ska föreslå de författningsändringar som den finner motiverade och är oförhindrad att ta upp sådana närliggande frågor som har samband med de frågeställningar som ska utredas. Om kommittén bedömer att det är lämpligt får den lämna ett eller flera delbetänkanden.

Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 30 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

  En parlamentariskt sammansatt kommitté, Kommittén om insyn i finansiering av partier, har haft i uppgift att analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering i syfte att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i partifinansiering.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

  Lagen om insyn i finansiering av partier ger allmänheten god insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer. Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot anonyma bidrag. För att skapa ytterligare ökad öppenhet vill regeringen att regelverket byggs ut och förstärks. I lagrådsremissen föreslår därför regeringen en ny lag om insyn i finansiering av partier.

Proposition (1 st)

 • Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

  Lagen om insyn i finansiering av partier ger allmänheten god insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer. Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot anonyma bidrag.

Riksdagsbeslut (1 st)