Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor Dir. 2014:94

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 kommittédirektiv om bland annat en översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor (dir. 2013:82). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 1 september 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition