En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism ID-nummer: Dir. 2014:103

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Ladda ner:

Samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas.

I uppdraget ingår att:

  • stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå,
  • inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte,
  • stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och
  • genomföra riktade utbildningsinsatser.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

  • Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser

    Rapporten är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige, en avseende våldsbejakande politisk extremism och en avseende våldsbejakande islamistisk extremism (rapporterna Våldsam politisk extremism från år 2009 respektive Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige från år 2010).

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse (1 st)

  • Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

    I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.