Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Svensk social trygghet i en internationell värld Dir. 2014:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av försäkringsvillkoren i de svenska sociala trygghetssystemen och deras tillämpning utifrån de nya förutsättningar som globaliseringen ger i en unionsrättslig och internationell kontext. Syftet är att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Svensk social trygghet i en globaliserad värld

    Slutbetänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.

Lagrådsremiss

Proposition