Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Vid behov av förändringar ska förslag till sådana lämnas. Utredaren ska i detta syfte bland annat

  • utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott och undersöka om syftet med lagändringen 2010 har uppnåtts,
  • granska hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel,
  • utvärdera vilket genomslag 2011 års skärpning av straffet för köp av sexuell tjänst har fått,
  • se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn, och
  • utvärdera tillämpningen av oaktsamhetskravet i 6 kap. 13 § brottsbalken som innebär att en gärningsman kan dömas för vissa sexualbrott mot barn även om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet inte hade uppnått en viss ålder.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)