Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04) Dir. 2014:151

Publicerad · Uppdaterad

Kommittén lämnade den 30 mars 2012 delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) med förslag till en långsiktig verksamhetsform. Utredningstiden förlängs nu till den 31 december 2015.

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att bland annat föreslå vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Kommittén skulle också etablera en tidsbegränsad försöksverksamhet, vilket resulterade i Kulturbryggan, med bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt (dir. 2010:77).

Försöksverksamheten med att fördela bidrag till nyskapande kulturprojekt för 2014 ska redovisas senast den 28 februari 2015.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition