Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15) Dir. 2014:154

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om en översyn av rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen (dir. 2013:105). Utredningsuppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren ska överväga behov av ändring av fristerna för ansökan om upphandlingsskadeavgift och ansökan om skadestånd i upphandlingslagstiftningen samt lämna de författningsförslag som övervägandena kan leda till. Enligt tidigare tilläggsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari 2015. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 mars 2015.


Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition