Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Inrättande av Upphandlingsmyndigheten Dir. 2014:161

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ha ett insynsråd. Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Upphandlingsmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2015. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2015.