Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet Dir. 2015:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att säkerställa att villkoren för entreprenörskap och innovationer i Sverige är ändamålsenliga, effektiva och fortsatt internationellt konkurrenskraftiga bör en översyn göras av såväl regelverk som de innovations- och entreprenörskapsfrämjande insatserna, samt möjligheter till ökad samverkan. En särskild utredare ges därför i uppdrag att identifiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Delrapport

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

    Regeringen beslutade den 5 februari 2015 att tillsätta en utredning om Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige (Dir. 2015:10) med professor Pontus Braunerhjelm som särskild utredare. I bred bemärkelse kan uppdraget beskrivas som att identifiera hinder och möjligheter, samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition