Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Dir. 2015:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En kommitté - en skolkommission - ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen ska fokusera på förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan och ska bland annat utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (7 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

  • Samling för skolan

    Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (2 st)