Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69

Publicerad

Ladda ner:

EU väntas inom kort besluta ett direktiv om paketresor och
assisterade researrangemang. Direktivets syfte är att bidra till en
hög konsumentskyddsnivå på området och till en väl
fungerande inre marknad. En särskild utredare ska undersöka
hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och föreslå de
författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att
genomföra direktivet.

Utredaren ska därutöver analysera dagens system för att
ställa resegarantier och överväga vilka ändringar som kan
behövas. Utredaren ska även överväga behovet av resegarantier
för andra typer av researrangemang än paketresor och
assisterade researrangemang.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

    Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

  • Ny resegarantilag

    I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.