Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • utgående från krigsorganisationens behov och Försvarsmaktens rekryteringskraft föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet,
  • föreslå hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen,
  • föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, och
  • redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret

    En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En robust personalförsörjning av det militära försvaret

    2015 års personalförsörjningsutredning har i betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) granskat och redovisat det aktuella läget i Försvarsmaktens personalförsörjning och föreslår åtgärder för att skapa en robust och långsiktigt hållbar försörjning med militär personal.

Lagrådsremiss

Proposition