Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En nationell samordnare för området livsvetenskap Dir. 2015:105

Publicerad

En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska med utgångspunkt i Sveriges konkurrensfördelar och utvecklingspotential bidra med underlag till regeringens arbete med att ytterligare stärka Sveriges position inom livsvetenskap (life science). Samordnaren ska utgöra en länk mellan de aktörer som finns i sektorn och regeringens arbete med frågor inom området.

Ladda ner:

Samordnaren ska samla in synpunkter och lämna förslag som syftar till att ge regeringen underlag för arbetet med life science. Samordnaren ska vara behjälplig i utvecklingen av samverkansprogram för life science samt fortsätta en dialog med Nationella innovationsrådet.

Samordnaren ska vid de tidpunkter och i den form som beslutas i dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informera om arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition