Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Skatt på flygresor Dir. 2015:106

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på hur en
skatt på flygresor kan utformas. Syftet är att flygets
klimatpåverkan ska minska, vilket kan bidra till att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Genom en skatt
på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna
klimatkostnader. Skatten bör uppmuntra konsumenter att välja
mer miljövänliga alternativ, vilket i sin tur leder till minskade
utsläpp och mindre klimatpåverkan. Skatten bör också
uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad
klimatpåverkan. Skattens utformning ska samverka med de
närings-, transport- och regionalpolitiska målen om bl.a. jobb,
tillgänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet.

Skatt på flygresor finns i vissa andra medlemsstater inom
EU. Utredaren ska analysera uppbyggnaden och utformningen
av modeller för uttag av flygskatt i andra medlemsstater.
Utredaren ska också analysera de medlemsstater som har haft
men avskaffat flygskatt eller undersökt men valt att inte införa
flygskatt. Samtliga analyser ska göras utifrån ett
samhällsekonomiskt, juridiskt, offentligfinansiellt, miljömässigt
och administrativt perspektiv. En grundläggande utgångspunkt
är att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. Skattens
utformning i förhållande till EU:s statsstödsregler ska särskilt
analyseras. Utredaren ska utarbeta nödvändiga
författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

Pressmeddelande: Utredning om skatt på flygresor

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition