Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Ladda ner:

Utredaren ska också analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Syftet är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2016.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (7 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

  • Samling för skolan

    Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (2 st)