Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Publicerad

Vid regeringssammanträdet den 19 november 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogs-vårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2015 har statsrådet Sven-Erik Bucht tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden.

  • Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Vid regeringssammanträdet den 19 november 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition