Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet (S 2014:17) Dir. 2015:133

Publicerad

Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet.

Ladda ner:

I juli 2014 beslutades om kommittédirektiv om en översyn av försäkringsvillkoren i de svenska sociala trygghetssystemen och deras tillämpning utifrån de nya förutsättningar som globaliseringen ger i en unionsrättslig och internationell kontext.

Regeringen anser att det är viktigt att tydliggöra vilka som vid migration till och från Sverige utifrån en unionsrättslig kontext ska ha tillgång till de svenska sociala trygghetssystemen avseende de bosättningsbaserade förmånerna.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Svensk social trygghet i en globaliserad värld

    Slutbetänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.

Lagrådsremiss

Proposition