Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02) Dir. 2015:139

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om hur skyddet för den personliga integriteten kan förstärkas genom att tillsynen över behandling av personuppgifter i högre grad samlas hos en myndighet (dir. 2014:164). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 januari 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten

    I utredningens uppdrag har ingått att kartlägga den tillsyn över behandling av personuppgifter som i dag bedrivs av dels en central tillsynsmyndighet med ett övergripande tillsynsansvar, dels några andra myndigheter med ett tillsynsansvar inom avgränsade sakområden.

Lagrådsremiss

Proposition