Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Dir.2015:138

Publicerad

Regeringen har beslutat att en särskild utredare i egenskap av nationell samordnare ska stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa och även verka för att arbetet samordnas på nationell nivå.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att främja erfarenhetsutbyte, samverkan mellan berörda aktörer och samordning mellan verksamheter hos samma huvudman och fortlöpande identifiera utvecklingsbehov inom området och redovisa dessa till regeringen med förslag till åtgärder.

Samordnaren ska också följa upp de insatser som görs inom ramen för samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting, med fokus på effekter för patienter, brukare och anhöriga och verka för att regeringens ambitioner inom området fullföljs.

Huvduppdragen för samordnaren kommer att vara:

 • stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa och verka för att arbetet samordnas på nationell nivå,
 • identifiera utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa och redovisa dessa till regeringen med förslag till åtgärder som ryms inom ramen för de medel som är avsatta i statsbudgeten på anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,
 • följa upp de insatser som görs inom ramen för samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting, med fokus på effekter för folkhälsan, patienter, brukare och anhöriga, samt
 • föreslå hur utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa långsiktigt kan integreras i ordinarie myndighetsstruktur.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt

  Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

 • För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

  2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

  Regeringen föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV). Förslagen innebär bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år.

Proposition (1 st)