Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Dir. 2016:5

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga och beskriva nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Ladda ner:

Mot bakgrund av kartläggningen ska utredaren bland annat

  • bedöma i vilken utsträckning nuvarande ordning ger förutsättningar för en kostnadseffektiv, flexibel och i övrigt ändamålsenlig verksamhet,
  • belysa alternativ till dagens ordning samt för- och nackdelar med dessa,
  • föreslå hur ansvarsfördelning, organisation och finansiering om möjligt kan göras mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv, och
  • utreda bland annat rättsliga och övriga förutsättningar för ett eventuellt genomförande av de förslag som lämnas samt beräkna kostnaderna för dessa.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017.

Pressmeddelande: Utredning om ansvarsförhållandena för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna

    Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och beskriva nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Lagrådsremiss

Proposition