Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) Dir. 2016:6

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Uppdraget utvidgas nu ytterligare. Den nationella samordnaren ska även

  • föreslå en ny utformning av skollagens bestämmelser om specialskolan, särskilt när det gäller målgruppen, med beaktande av den tvåspråkiga miljö som specialskolan kan erbjuda,
  • analysera om förslagen medför andra ändringar i regleringen av specialskolan, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 15 april 2016. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 juni 2016.