Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Moderna regler om beslag och husrannsakan Dir. 2016:20

Publicerad

En särskild utredare ska se över reglerna om beslag och husrannsakan. Syftet är att skapa ändamålsenliga regler som möjliggör effektiva och rättssäkra brottsutredningar.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera i vilka avseenden det finns anledning att anpassa bestämmelserna om beslag och husrannsakan till modern teknik,
  • ta ställning till om kopiering av beslagtaget material bör lagregleras,
  • ta ställning till om nuvarande sekretessbestämmelser behöver ändras när det gäller uppgifter som förekommer i beslagtagna föremål och handlingar och kopior av dessa,
  • analysera om det bör vara möjligt att i vissa fall dröja med att underrätta om ett beslag när den som beslaget görs hos inte är närvarande, och
  • lämna fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 september 2017.

Pressmeddelande: Regeringen vill se effektivare beslag och husrannsakan

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition