Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor Dir. 2016:25

Publicerad

En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor.

Ladda ner:

Utredaren ska

  • kartlägga och analysera olika aktörers behov av ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen,
  • kartlägga och dra erfarenheter från liknande verksam­heter i Sverige och internationellt,
  • klargöra centrumets närmare inriktning och hur dess verksamhet kan avgränsas,
  • föreslå hur ett sådant centrum kan finansieras, och
  • bedöma om det bör knytas till befintliga organisationer eller institut.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition