Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15) Dir. 2016:30

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 juni 2014 kommittédirektiv om ett utbyggt och förstärkt regelverk om insyn i partiers och valkandidaters finansiering (dir. 2014:90). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas slutligt senast den 30 april 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

    En parlamentariskt sammansatt kommitté, Kommittén om insyn i finansiering av partier, har haft i uppgift att analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering i syfte att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i partifinansiering.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

    Lagen om insyn i finansiering av partier ger allmänheten god insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer. Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot anonyma bidrag. För att skapa ytterligare ökad öppenhet vill regeringen att regelverket byggs ut och förstärks. I lagrådsremissen föreslår därför regeringen en ny lag om insyn i finansiering av partier.

Proposition (1 st)

  • Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

    Lagen om insyn i finansiering av partier ger allmänheten god insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer. Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot anonyma bidrag.

Riksdagsbeslut (1 st)