Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i Dir. 2016:42

Publicerad

En särskild utredare ska analysera om det finns ett behov av att stärka skyddet för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga vilket skydd som för närvarande finns för uppgifter som hanteras inom ramen för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i,
  • analysera vilka konsekvenser ett röjande av sådana uppgifter kan få för Sverige, svenska intressen och det samarbete som Sverige deltar i och
  • ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, skyddet för denna typ av uppgifter behöver förstärkas, såsom till exempel genom straffrättslig reglering.

Utredaren ska även analysera hur ett eventuellt förstärkt skydd förhåller sig till den grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten samt Europakonventionen. Utredaren ska också analysera och ta ställning till om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är nödvändiga.

Utredaren ska lägga fram fullständiga författningsförslag där lagstiftning bedöms vara nödvändig.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 oktober 2017.

Pressmeddelande: Skyddet för uppgifter som rör internationella insatser för fred och säkerhet ska ses över

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • Utlandsspioneri (utkast till lagrådsremiss)

    Utvecklingen på det säkerhets- och försvars­politiska området har inne­burit att Sverige i högre grad än tidigare har kommit att sam­verka med andra länder och organisa­tioner för att avvärja hot mot fred och säkerhet. Sådana inter­natio­nella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition