Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11) Dir. 2016:50

Publicerad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (7 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

  • Samling för skolan

    Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (2 st)