Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11) Dir. 2016:50

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition