Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Beräkning av skattetillägg Dir. 2016:88

Publicerad

En särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ladda ner:

Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden, olika samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. Ett högt förtroende för skattesystemet kräver åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandraganden. Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter. Syftet med översynen är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera bestämmelserna om beräkning av skattetillägg, och
  • undersöka olika alternativ men lämna ett förslag inklusive författningsreglering i syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Beräkning av skattetillägg

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Pressmeddelande: Utredning om beräkning av skattetillägg