Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Dir. 2016:110

Publicerad

En särskild utredare ska beskriva Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov och utarbeta förslag till hur materielförsörjningen kan prioriteras och effektiviseras med syfte att säkra och utveckla den operativa förmågan efter 2020, så som den beskrivs i den försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109). Utredningen ska utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • bedöma möjligheten att tillföra nya förmågor och materielsystem till Försvarsmakten utifrån beslutad och planerad ny materiel samt utifrån befintlig materiel och dess reparations-, underhålls- och omsättningsbehov vid utgången av innevarande inriktningsperiod,
  • bedöma hur det samlade materielbehovet kan omhändertas vid oförändrade ekonomiska ramar,
  • redovisa de åtgärder som inte ryms inom oförändrade ekonomiska ramar i prioritetsordning.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

    En särskild utredare ska beskriva Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov och utarbeta förslag till hur materielförsörjningen kan prioriteras och effektiviseras med syfte att säkra och utveckla den operativa förmågan efter 2020, så som den beskrivs i den försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109). Utredningen ska utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

    Utredningens betänkande är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 2021–2025.

Lagrådsremiss

Proposition