Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08) Dir. 2016:117

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredaren får nu också i uppdrag att bistå regeringen i arbetet med Sveriges kandidatur för att lokalisera den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Sverige. Utredaren ska särskilt medverka till att söka stöd för Sveriges kandidatur hos olika aktörer inom life science-sektorn. Utredaren ska i detta arbete nära samarbeta med det sekretariat för Sveriges kandidatur som inrättas på Socialdepartementet för att verka för att EMA ska lokaliseras till Sverige.

Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 31 januari 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2018. En delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition