En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen ID-nummer: Dir. 2017:14

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska genomföra en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism.

Ladda ner:

Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Den föreslagna regleringen bör samlas i ett regelverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Pressmeddelande: En ändamålsenlig och effektiv terrorismlagstiftning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition