Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen Dir. 2017:14

Publicerad

En särskild utredare ska genomföra en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism.

Ladda ner:

Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Den föreslagna regleringen bör samlas i ett regelverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Pressmeddelande: En ändamålsenlig och effektiv terrorismlagstiftning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition